Browsing by Author ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวงประกายเพชร นิชานนท์
2528กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อสมาชิก : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่พีรศักดิ์ นนทะเปารยะ
2542กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540คนึงนิจ วีระปุลลี
2519การก่อตัวของกลุ่มอิทธิพลในกระบวนการทางการเมืองไทยมิศรา สตะเวทิน
2525การก่อตัวของพรรคประชาธิปัตย์ในกระบวนการทางการเมืองไทยมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
2520การก่อตัวและบทบาททางการเมืองของสหภาพแรงงานในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงระหว่างปี 2515-2519ทัศนัย สุวรรณศิลป์
2533การก่อตั้งและพัฒนาการของพรรคชาติไทยวีณา เรืองสกุล
2531การขยายตัวของระบบราชการและผลกระทบต่อการพัฒนาชนบทกฤช เอื้อวงศ์
2540การขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2512-2535)ธีระพล สุคนธวิท
2533การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทยสมพร ถาวร
2523การบริหารงานของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรปัญญา คำพรเหลือ
2525การบริหารงานเมืองพัทยาวันชัย ปั้นทอง
2535การพัฒนาประชาธิปไตยของไทย : ศึกษากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2532ฐิติราช หนองหารพิทักษ์
2525การวิเคราะห์พฤติกรรมในการปฎิบัติงานตามระบบราชการในทัศนคติ ของข้าราชการครูไทยพุทธ และมุสลิมต่อการปฎิบัติราชการในจังหวัดสตูลอนุชาติ สมานพันธ์
2523การศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อนโยบาย เกี่ยวกับนักศึกษาและการพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ปราโมทย์ สันตยากร
2537การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ "ทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร"ณพวัฒน์ อารยางกูร
2525การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้สำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนนนทลี หวังเทอดเกียรติ
2534การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของพรรคการเมืองไทย ในการสนองตอบความต้องการของประชาชน ในช่วงสมัยของรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ชุดที่ 1วทัญญู ทิพยมณฑา
2536การสร้างและรักษาฐานคะแนนเสียงของพรรคพลังธรรมในเขตกรุงเทพมหานครชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
2523การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหงมานะศรี ยงเจริญ