Browsing by Author ปองสิน วิเศษศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 69  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาคำตัน วิชัยคำจร กิทธินส์
2558กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ
2559กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพรพรรณ ธรรมธาดา
2559กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านประชาธิปไตยฤติ สุนทรสิงห์
2558กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมกรรณิการ์ เชิงยุทธ์
2557กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนภารุจีร์ เจริญเผ่า
2560กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดองค์การที่สร้างความผูกพันของครูและนักเรียนผาสุก สุมามาลย์กุล
2560กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการเสริมสร้างนักเรียน ให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลเศกสรร สกนธวัฒน์
2555กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา
2557กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครูสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
2554กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนกมลทิพย์ ทองกำแหง
2552การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุกัญญา แช่มช้อย
2552การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียนอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
2559การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมืองพงษ์ลิขิต เพชรผล
2557การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครศมากร พาน้อย
2559การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติของนักเรียนในการลดภาวะโลกร้อนศิรินทิพย์ ธิติพงศ์วณิช
2555การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์; กอบกุล พฤกษะวัน; ปองสิน วิเศษศิริ; ณัฐนิภา วิเศษศิริ; เอกชัย กี่สุขพันธ์
2546การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมด้านบทบาททางวิชาการกัลยา ไผ่เกาะ
2546การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์
2553การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครพัชรินทร์ ศิริสุข