Browsing by Author ปัญญา จารุศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ยวิษณุศาสตร์ อาจโยธา
2545การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์; ปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร; มนตรี ชูวงษ์
2552การศึกษาธรณีวิทยาแบบละเอียดและการศึกษาศิลาวรรณนาบริเวณพื้นที่เขาพนมพา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรพีรณัฐ วิเศษศรี
2541การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาลเพื่อหาอายุหินของหมวดหิน ภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์; ปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร
2540การศึกษาสาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรณีวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท ทีเอ็ม-5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัญญา จารุศิริ; สุวิทย์ โคสุวรรณ; วัฒนา ตูตีจีน; บุรินทร์ เวชบันเทิง; รัศมี สุวรรณวีระกำธร; ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
2542ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; รัศมี สุวรรณวีระกำจร; สงัด พันธุ์โอภาส
2557ธรณีวิทยาและศิลาเคมีของหินภูเขาไฟบริเวณพนมจุญเจียง ศรีโสภณ ราชอาณาจักรกัมพูชาศุภชัย นิลดำ
2556ธรณีสัณฐานวิทยาจากการแปรสัณฐานตามแม่น้ำสาระวินตอนล่างในภาคตะวันออกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าณฐพล รำพึงกิจ
2554ลักษณะเฉพาะทางแร่วิทยาของแร่ดินและชุดแร่เปลี่ยนสภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธี ASD และ XRD ของหินจากบ่อเอส เหมืองแร่ทองคำชาตรี ประเทศไทยตอนกลางสุพิชญา ไปพะนา
2536ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาหินแกรนิต และการเกิดแนวแร่บริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดเชียงรายและลำปาง : รายงานผลการวิจัยปัญญา จารุศิริ; วสันต์ พงศาพิชญ์; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร
2552วิวัฒนาการธรณีวิทยาแปรสัณฐานประเทศไทย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก : รายงานวิจัยปัญญา จารุศิริ; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; จักรพันธ์ เจริญฐิติรัตน์; วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์; ธนา บุพพารัมณีย์
2554ศิลาวรรณนาและธรณีเคมีของแร่เฟลด์สปาร์สีชมพูและสีขาวในหินแกรนิตของประเทศไทยนนท์นริฐ พรเพชรรัศมีกุล
2554ศิลาวรรณนาและธรณีเคมีของแร่ไบโอไทต์ในหินแกรนิตของประเทศไทยมยุรา แดงประสิทธิพร
2552ศิลาวรรณนาและศิลาเคมีของหินบะซอลล์บริเวณบ้านดอนเงิน หลวงพระบาง ประเทศลาวศุภชัย ชูสวัสดิ์
2552ศิลาวรรณาและธรณีเคมีของหินบะซอลต์บริเวณหาดงา เมืองหลวงพระบาง ภาคเหนือของประเทศลาวนิติรัฐ อุตรสินธุ์
2541สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู : รายงานผลการวิจัยปัญญา จารุศิริ; สันต์ อัศวพัชระ; จักรพันธ์ สุทธิรัตน์; สมบัติ อยู่เมือง; วิโรจน์ ดาวฤกษ์
2540อิทธิพลของสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพการผุพังของลุ่มน้ำบางปะกง ที่มีผลต่อปริมาณแคตไออนรวมในแม่น้ำวิไลลักษณ์ สมจิตร
2551เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัยจักรพันธ์ สุทธิรัตน์; ปัญญา จารุศิริ; Sinclair, Gavin
2556เปรียบเทียบธรณีเคมีธาตุหายากระหว่างหินแกรนิตกับเรโกลิท อำเภอเมือง จังหวัดระนองอภิวุฒิ วีรวินันทนกุล
2542แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศปัญญา จารุศิริ; จักรพันธ์ สุทธิรัตน์; วนิดา ระงับพิชญ์; สน พงษ์อารยะ; กฤษณ์ วันอินทร์