Browsing by Author ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กระบวนการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนแห่งการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย: การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมรังรอง สมมิตร
2557การนำเสนอแนวทางสำหรับครูในการจัดการเล่นนอกห้องเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาลเพลงไพร รัตนวงศ์
2556การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง
2553การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนรวมมานิตา ลีโทชวลิต
2557การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและแนวคิดประสบการณ์ที่นำไปสู่ศักยภาพการเรียนรู้สูงสุดเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับเด็กปฐมวัยจริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์
2553การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตรในระยะเปลี่ยนแปลงสำหรับเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กเพื่อเตรียมเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1บุศรินทร์ สิริปัญญาธร
2557การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองและครูอนุบาลเกี่ยวกับบทบาทครูชายและครูหญิงในการจัดการศึกษาปฐมวัยกุลชาติ พันธุวรกุล
2551การศึกษาบทบาทของครูที่มีต่อเด็กวัยอนุบาลที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครจตุรา อ่วมอ่อง
2551การศึกษารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยณรุทธ์ สุทธจิตต์; ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
2548การศึกษาสภาพและปัญหาการส่งเสริมมิตรภาพในเด็กวัยอนุบาลของครูและผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครปราณี ไชยภักดี
2556ผลของการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการวัฏจักรการเรียนรู้กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่มีต่อความสนใจใฝ่รู้ของเด็กอนุบาลภัสรำไพ จ้อยเจริญ
2550ผลของการใช้กระบวนการประเมินพัฒนาการโดยใช้บริบทเป็นฐานที่มีต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาลกมลรัตน์ ก่อกาญจนวงษ์
2554ผลของการใช้กิจกรรมตามรูปแบบการประมวลข้อมูลทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กวัยอนุบาลไร้รัฐ ไร้สัญชาติประกายกาญจน์ แห่งชาติ ไชยยา
2548ผลของการใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยอนุบาลณัฐฐาสิริ ศักดิ์ทอง
2549สภาพและปัญหาการจัดสนามเด็กเล่นในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานครพัชรินทร์ ลิ้มสุปรียารัตน์