Browsing by Author ปัทมา สิงหรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-2 : พลวัตรของตะกอนบริเวณแนวปะการังและหญ้าทะเล : รายงานวิจัยปัทมา สิงหรักษ์; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; สุชนา ชวนิชย์
2559การประเมินความสามารถของแบบจำลอง RegCM4 ในการจำลองฟลักซ์ความร้อนและลมบริเวณประเทศไทยพิภัทรา แซ่ซิน
2561การเปลี่ยนแปลงของเส้นแนวชายฝั่งตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงปากแม่น้ำท่าจีน ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2560กรรณิกา อรามพระ
2555ประเภท และแหล่งที่มาของขยะทะเลตามฤดูกาลบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีนวลพรรณ คณานุรักษ์
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตปฐมภูมิในอ่าวไทยในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556ขนิษฐา อุทัยพันธ์
2558ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฝนต่อการชะล้างไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนบนโดยใช้แบบจำลอง SWATวรพงศ์ ฤกษ์เกลี้ยง
2555ฟลักซ์ กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการังหมู่เกาะแสมสาร -1: การแพร่กระจายและการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน ฤดูกาล และรอบปีของสารอาหารพืชในมวลน้ำ : รายงานวิจัยเพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปัทมา สิงหรักษ์; วรณพ วิยกาญจน์
2556ฟลักซ์ กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการังหมู่เกาะแสมสาร -2: ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นผิวทะเลและการแพร่กระจายสารอาหารพืช : รายงานวิจัยเพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปัทมา สิงหรักษ์; วรณพ วิยกาญจน์
2559ระบบสำหรับการประเมินความเปราะบางต่อการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในเมืองท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหินวัชรพงษ์ น้อยหมื่นไวย์
2557แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการกระจายตัวอ่อนปะการังโดยกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งสัตหีบ จังหวัดชลบุรีณัฐธิดา จันทศิริ