Browsing by Author ปานตา ใช้เทียมวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การจัดโครงการพัฒนาแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทราเกียรติศักดิ์ บางพระ
2523การทดลองสอนภาษาอังกฤษ โดย "วิธีเงียบ" ในระดับประถมศึกษาศรินทิพย์ โอเจริญ
2534การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาต่อ จังหวัดชลบุรีฉวีวรรณ แสงสว่าง
2529การนำเสนอโปรแกรมการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอน ของครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานีช่อทิพย์ ธรรมรักษ์
2541การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสอนที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันพรรณศรี ปทุมสิริ
2534การพัฒนาชุดการฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนตาบอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อรวรรณ ชาญชนบท
2539การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กฤติกา ปานสีทอง
2534การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6สายสุนี สกุลแก้ว
2534การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้วีดิทัศน์ประไพ เทียนเงิน
2535การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ำ ด้วยกระบวนการเรียนเพื่อรอบรู้วิภา รักงาม
2542การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองแบบร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนประถมศึกษาวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานีชาตรี บวรเวสสะ
2531การยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันศักด์ สนั่นเสียง
2523การศึกษาการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีวัฒนา ล่วงลือ
2537การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5ชาลี ทิวาวงษ์
2539การศึกษาผลของการให้ความช่วยเหลือขององค์การต่างประเทศ แก่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปราณี เชื้อชาติ
2539การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สัญญาการเรียนพนอ ปานชา
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1พยุง ชำนาญคิด
2521การสร้างชุดการสอนเรื่อง "ส่วนประกอบของพืชและวิธีขยายพันธุ์" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่สองสมศรี พูลสวัสดิ์
2521การสร้างชุดการสอนเรื่องเรื่อง "ไกรทอง" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมปีที่ห้าทัศนีย์ เดชะตุงคะ
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "บุพบท" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนัยวัธน์ เทียมทิพร