Browsing by Author ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชนพรัตน์ มุณีรัตน์
2542การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครสุธาสินี ไกรฤกษ์
2541การใช้อินทราเนตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผู้สื่อข่าวเกษตรชุมชนอุมาพรรณ สุรนาคะพันธุ์
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของญาติผู้เสียชีวิตวรภัทร์ สังข์น้อย
2543ผลของเพลงสอนภาษาอังกฤษที่มีต่อทัศนคติ การแสวงหาความรู้ ความพึงพอใจและการใช้ประโยฃน์ของผู้ฟังเกศริน พนารังสรรค์
2544รูปแบบการสื่อสารในการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง ซอยลาดพร้าว 132อริสรา ธนูแผลง, 2521-
2542วิธีการถ่ายทอดธรรมะของหลวงพ่อชา สุภัทโทจิราพร เนติธาดา, 2514-