Browsing by Author ปิติ ศรีแสงนาม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และภาวะการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยสรัลพัชร คล่องดี
2552ปัจจัยกำหนดการขยายธุรกรรมของธนาคารต่างชาติในประเทศไทยพบกานต์ อาวัชนาการ
2555ผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของน้ำมันปาล์มที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเอกรัตน์ ธรรมทัศน์
2553อัตราภาษีศุลกากรเทียบเท่ามาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของการค้าในภาคบริการด้านอาหาร กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลียภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียมุกดา สุกฤตานนท์
2559เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการลงทุนของไทยในเมียนมา : กรณีศึกษาโครงการทวายพีรดา ระจิตดำรงค์