Browsing by Author ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่านสักก์สีห์ พลสันติกุล
2552การนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมที่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมวัดคาทอลิกในประเทศไทย : กรณีศึกษา วัดคาทอลิกบ้านซ่งแย้ จังหวัดยโสธรกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
2548การประยุกต์ใช้แสงประดิษฐ์ในอาคารประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครวณัฐ ตันประเสริฐ
2549การศึกษาชุมชนประวัติศาสตร์เวียงพระธาตุลำปางหลวง เพื่อกำหนดแนวคิดในการอนุรักษ์โดยใช้พื้นฐานทางวัฒนธรรมสุชล มัลลิกะมาลย์
2543การศึกษาเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ย่านสามแพร่งวิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ
2543การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ์ สิมพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิราภรณ์ สีหนันทวงศ์
2543การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประเภทตึกแถวริมถนนเจริญกรุง ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7สยาณี วิโรจน์รัตน์
2553การอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ในพระราชวังพญาไทนิตยา โพธิ์ทอง
2545การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน อาคารที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 กรณีศึกษา : อาคารศุลกสถานบุญเสริม เปรมธาดา
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกายภาพและคุณค่าของวัด กรณีศึกษาวัดชนะสงครามวีณา ชูสาย
2554พัฒนาการงานออกแบบสถาปัตยกรรมของศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยาอรรถนิติ์ กุลรกัมพุสิริ
2559มิติศักดิ์สิทธิ์ในสถาปัตยกรรมทางศาสนา: กรณีศึกษาวัดคาทอลิกที่มีลักษณะของการนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมในประเทศไทยกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
2552อนัสติโลซิสเพื่อการบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธมวสุ โปษยะนันทน์
2546แนวความคิดในการอนุรักษ์ชุมชนไท-โคราช กรณีศึกษา : หมู่บ้านพระเพลิงพัชรินทร์ เวียงชัย
2549แนวคิดในการอนุรักษ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกายภาพเมือง : กรณีศึกษา บริเวณถนนข้าวสารมนสินี อรรถวานิช
2555แนวคิดในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอั่งหม่อหลาวในภูเก็ตสุภาวดี จริงจิตร
2554แนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดล่าง ในเขตเมืองเก่าลพบุรีกิตติพงษ์ ล้ออุทัย
2555แนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กลุ่มอาคารราชดำเนิน : กรณีศึกษา อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ลลิดา บุญมี
2543แนวทางการอนุรักษ์หมู่บ้านมอญพระประแดง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทรงคนองสรัญญา ชูชาติไทย
2547แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีรุจ รัตนพาหุ, 2517-