Browsing by Author ผกา สัตยธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2516การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติผกา สัตยธรรม
2525การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชาอัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา; นันทนา เทพบริรักษ์; รัชดา สุตรา; นงนารถ เดชณรงค์; มาลินี สุวรรณ; วนิดา เอกแสงศรี; สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร; ผกา สัตยธรรม; ลัดดา ภู่เกียรติ; เพ็ญประภา เข็มแดง
2536ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษาที่มีต่อ มโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เบญจมาศ สุชาติวุฒิ
2540แนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษาไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ถึงปัจจุบัน : รายงานการวิจัยผกา สัตยธรรม; ลินจง อินทรัมพรรย์; ศิริมาส ไทยวัฒนา