Browsing by Author พนม คลี่ฉายา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 113  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กรอบการประเมินผลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจนันทิยา มั่งมี
2551กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์อัจนิริยา ศิลปสุนทร
2554กระบวนการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์เยาวลักษณ์ ภูศรีเกษม
2563กลยุทธ์ และตัวชี้วัดประสิทธิผลการตลาดเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ของธุรกิจในประเทศไทยชัชวาลย์ หลิวเจริญ
2560กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2550กลยุทธ์และกระบวนการรณรงค์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กินหวานในเขตกรุงเทพมหานครวิวัฒน์ เหลืองสมานกุล
2549กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเกศชุดา รอดเงิน
2550กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนตราสินค้าของธุรกิจธนาคารไทยกัญศลักษณ์ พาทีเฉย
2549กลยุทธ์และบทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการสร้างตราสินค้าไทยจิราภา สุขเกษม
2554การกำหนดวาระข่าวสารออนไลน์กับการก่อตัวของสาธารณมติในสังคมไทยพรทิพย์ ชนะค้า
2553การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาวธีรติร์ บรรเทิง
2552การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้ารงวไล หมื่นสวัสดิ์
2551การประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะศรัณรัชต์ ศักยะธัญวัฒน์
2562การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของศิลปินเพลงร็อกและค่ายเพลง กับความผูกพันและความภักดีของแฟนเพลงเพชรภัสสร อ้นขวัญเมือง
2553การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการสมัครเข้าทำงานของนิสิตนักศึกษาภัสสรา เปรมประเสริฐ
2564การพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พนม คลี่ฉายา; พยุง มีสัจ; องอาจ อุ่นอนันต์; กมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล
2565การพัฒนาความรอบรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงทางรายได้สุขภาพ และการใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุบนฐานวิถีชีวิตใหม่ : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา; พงษ์พันธ์ กีรติวศิน
2553การพัฒนาแบบวัดภาพลักษณ์องค์กรวศมล สบายวัน
2561การพัฒนาแบบเรียนด้วยตนเองโมดูลดพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2558การพึ่งพาสื่อของประชาชนในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา