Browsing by Author พนา ทองมีอาคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณโฆษณาของรัฐนิวัต วงศ์พรหมปรีดา
2535กระบวนการสร้างภาพพจน์โดยผ่านสื่อมวลชนของรถยนต์ บี เอ็มดับบลิว ซีรีส์ 5 ใหม่ศิริกุล ลิ่มลัญจกร
2540กลยุทธ์การวางตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย พ.ศ. 2539วราพร พนโสภณกุล
2538กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดวันทนา จิรธนา
2547กลยุทธ์การสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมลัลธริมา เกื้อสกุล, 2514-
2548กลวิธีการพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์สู่บทภาพยนตร์สำหรับการถ่ายทำงานโฆษณาทางโทรทัศน์ธนันต์ นาคะเกศ
2543การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ตามทฤษฎีแรงจูงใจเลอลักษณ์ ศรีเกษมศิรา, 2517-
2546การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อมอรวัฒน์ อุปปาติก, 2521-
2541การวัดคุณค่าของตราสินค้า ในสินค้าประเภทเบียร์ธิติ บุตรรัตน์
2543การวางตำแหน่งตราสินค้ากาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มและการรับรู้ของผู้บริโภคกาญจนา เลิศลาภวศิน
2539การวิเคราะห์กระบวนการเขียนบทโฆษณาของนักเขียนโฆษณาไทยปริญดา วัดอิ่ม
2538การวิเคราะห์กลยุทธ์การโฆษณาทางโทรทัศน์ของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ ในประเทศไทย ช่วงนโยบายราคาน้ำมันลอยตัวพุทธชาด มุกดาประกร
2542การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษานภวรรณ ตันติเวชกุล
2539การศึกษาวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์พรรณเจริญ วนแสงสกุล
2540การศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาพอุปมาอุปไมยในการโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์
2546การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการไปห้างสรรพสินค้า และการเป็นเจ้าของสินค้าคงทน ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้าระหว่าง และหลังวิกฤตเศรษฐกิจปัทมา สุวภาพกุล, 2519-
2541การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการไปห้างสรรพสินค้าและการเป็นเจ้าของสินค้าคงทน ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจวสิษฐ์ ด้วงสงค์
2536การสร้าง "คนเก่ง" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2533-2535ชัชวาลย์ เพชรสุวรรณ
2535การสร้างสัญญะผ่านโฆษณาทางสื่อมวลชนเพื่อกำหนดสถานภาพของสินค้า : กรณีศึกษาเครื่องไฟฟ้าชาร์ปจันทร์เพ็ญ โภคาชัยพัฒน์
2545การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิกมาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2521-