Browsing by Author พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลภาครัฐ ในประเทศไทย พ.ศ. 2547วรรณา จงจิตรไพศาล, 2508-
2553การทบทวนข้อมูลการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจากข้อมูลกองทุนเงินทดแทนในประเทศไทยสุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ
2542การทบทวนรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ : รายงานผลการวิจัยพรชัย สิทธิศรัณย์กุล; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
2549การทำงานเป็นกะกับสุขภาพของคนงานที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธนะวัฒน์ เจริญวนิชชากร
2544การบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3วัลภา ศรีสุภาพ
2548การบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของสถานประกอบการในประเทศไทยอุดมพร นันทิสันติผล
2547การปนเปื้อนของอาหาร น้ำดื่ม และภาชนะ ในสถานสงเคราะห์เด็กกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปิยะรัตน์ ภูมิโคก, 2523-
2548การประสบอันตรายและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีอัตราการประสบอันตรายและการเกิดโรคจากการทำงานสูงของจังหวัดระยองศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์
2547การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมาโนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย
2552การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยยุวดี ลีลัคนาวีระ
2557การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์
2548การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทองกนกพรรณ พิพัฒน์ภูมิพิเศษ
2558การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสุทัศน์ ชายทุ่ย
2558การพัฒนารูปแบบในการประเมินผลลัพธ์การบำบัดเด็กสมาธิสั้น ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล
2556การรับรู้และความคาดหวังด้านการบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรสนับสนุนด้านคลินิก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจิตรา ทองสุข
2550การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิไลลักษณ์ หมดมลทิน
2550การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนกลางสกาวรัตน์ เหมือนละม้าย
2550การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาธีรยุทธ ปานพรหม
2545การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรรษา รักษาคม
2540การเจริญเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในภาคกลางของประเทศไทยอนุพันธ์ สุวรรณพันธ์