Browsing by Author พรรณินี สาคริก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2509การศึกษามาตรฐานความสามารถสำหรับผู้ที่จะเป็นครูห้องปฏิบัติการภาษาชัยยงค์ พรหมวงศ์
2511การศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ ที่สอนในชั้นมัยมศึกษาตอนปลายสุนีย์ สุขตระกูล
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษเรื่อง "การใช้กริยาให้ถูกต้องตามประธาน" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเสาวนิตย์ ออสุวรรณา
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "ปัจจุบันกาล" สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงนัยนา แย้มบุญเรือง
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "คุณานุประโยคในภาษาอังกฤษ" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงพรวิไล อภิญกฤษดา
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "โครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษที่เป็นปัญหา" สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ากฤษณา บริบูรณ์
2517การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไวยากรณ์อังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในโรงเรียนมัธยมแบบประสม ในกรุงเทพมหานครนฤมล ภัทรภาณุ
2518การสร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสินีนาถ สัตยมาศ
2511การสำรวจและวิเคราะห์แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบ ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนคร-ธนบุรีอรสากุมารี จันทรศารทูล
2517ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และความเข้าใจไวยากรณ์และคำศัพท์ กับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามวาริณี ศรีสมพงษ์
2515ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และสัมฤทธิผลในการอ่านภาษาอังกฤษปรียา อุนรัตน์
2519ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในระดับมหาวิทยาลัยกุสุมา มะนะสุนทร
2513ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนครราชสีมาเมตตา บุณยากร
2513ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนครราชสีมาเมตตา บุณยากร
2513ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนรัฐบาล ในจังหวัดพระนครและธนบุรีอรสา ปราชญ์นคร
2515วิธีสอนแบบเรียนและบทเรียนประกอบที่ใช้ในการสอนเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยครูจรัสศรี วัฒนศักดิ์
2509แบบประโยคคำถามและคำตอบที่ใช้พูดในภาษาไทยสายสวาท อินทิแสน
2514โครงการการสอนอ่านภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเจือจันทร์ จงสถิตอยู่