Browsing by Author พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 81  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การจัดระบบสารสนเทศบุคลากรพยาบาลเพื่อการบริหารสุชาวดี ยิ้มมี
2524การจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาลในแผนกกุมารเวชศาสตร์ โดยใช้ความต้องการการพยาบาลเป็นพื้นฐานจินตนา ปรีชา
2520การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพยาบาลของอาจารย์ปฏิบัติการคลินิคในสถานศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐจุฬาลักษณ์ ณีรัตนพันธุ์
2533การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้สหัทยา รัตนจรณะ
2532การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโสภิดา ทัดพินิจ
2530การวิเคราะห์การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ : การศึกษา เฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถีนิษฐิดา ลีนะชุนางกูร
2534การวิเคราะห์การใช้เวลาของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานครนภา ตั้งตระกูล
2537การวิเคราะห์กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครทิพวรรณ ตั้งวงศ์กิจ
2533การวิเคราะห์ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ในการวินิจฉัยการพยาบาลทารกแรกเกิดลำยอง รัศมีมาลา
2530การวิเคราะห์ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการวินิจฉัย การพยาบาลลัดดา เซี่ยงเห็น
2534การวิเคราะห์ความสามารถในการตัดสินใจ ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุขพรทิพย์ ประยูรวงษ์
2537การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานครอารีย์ อรรถนุพรรณ
2530การวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของพยาบาลกับผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยจิตเวชจารุวรรณ เอกอรมัยผล
2529การวิเคราะห์พฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครนฤมล ปทุมารักษ์
2534การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและปัญหาการสอนสุขภาพแก่สตรีมีครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์ในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานครจวงจันทร์ สุทธศิริ
2533การศึกษาการจัดการต่อความเสี่ยงของการปฏิบัติการพยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐอาภา นิตยศักดิ์
2535การศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครสิทธิพร จันโทภาส
2523การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยหลังคลอดลิลลี่ โอฬารนุกูล
2537การศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการบริหารการพยาบาล โดยใช้แนวคิดเชิงธุรกิจของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครพรทิพย์ กวินสุพร
2530การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่ใช้บริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้สาลี เฉลิมวรรณพงศ์