Browsing by Author พวงเพ็ญ ชุณหปราณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 84  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครภาวนา จงทักษิณาวัตร
2540การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกวาสนา ฉัตรเวทิน
2548การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูงณัชชา อัศวภิญโญกิจ
2543การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; สุกัญญา แสงมุกข์; วาสินี วิเศษฤทธิ์; โสภี อุทรุท
2540การปรับตัวในวิชาชีพของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขลิลิต ศิริทรัพย์จนันท์
2535การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นประภัสศรี ชาวงษ์
2541การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ
2539การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกนาถสุภางค์ ไกรอาบ
2536การวิเคราะห์การรายงานระหว่างผลัดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล ของรัฐเขตกรุงเทพมหานครยุภาวดี วงศ์ประสิทธิ์
2546การวิเคราะห์ตัวประกอบที่ทำให้เกิดการคงอยู่ในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ละออ อริยกุลนิมิต, 2507-
2547การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลผู้ประกอบการบริการพยาบาลอิสระกมลวรรณ รวยสูงเนิน, 2512-
2548การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมพรพิมล รักษาแก้ว
2549การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครปัญญนันท์ รัตนพนาวรรณ
2533การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่เลือกและไม่เลือกเรียน วิชาชีพการพยาบาล เขตกรุงเทพมหานครยี่สุ่น นันทวโนทยาน
2539การศึกษาการใช้เวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพยงค์ จาดช้าง
2539การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครปรานอม ฉิมอินทร์
2537การศึกษาความจำเป็นต้องการการพัฒนาวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครยุจินต์ เดชชัยยัญ
2537การศึกษาความรู้และเจตคติของพยาบาลประจำการ ต่อการพยาบาลผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครวิลาวรรณ ศรีงาม
2538การศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานครอารีย์ สุขก้องวารี
2536การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงของผู้บริหารการพยาบาลตามการรับรู้ ของตนเองโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุขอัจริยา วัชราวิวัฒน์