Browsing by Author พวงแก้ว ปุณยกนก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 60  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การดัดแปลงแบบสำรวจทัศนคติครูพวงผกา ตัณฑดิลก
2535การตรวจสอบแบบสอบการคิดวิจารณญาณของวัตสันและเกลเชอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาประเทืองทิพย์ นวพรไพศาล
2525การติดตามผลพฤติกรรมการสอนตามการรับรู้ของอาจารย์ที่ผ่านการประชุมจากโครงการประชุมปฏิบัติการและสัมมนาของหน่วยพัฒนาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมนึก เจาวัฒนา
2546การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณนันทิกา นาคฉายา, 2523-
2540การประยุกต์แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค ในการประเมินโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกฤติยา วงศ์ก้อม
2541การพัฒนากระบวนการสอบความก้าวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้ผลวินิจฉัยป้อนกลับปิยาพร ขาวสอาด
2540การพัฒนาการสอบทางคลินิกเชิงโครงสร้างแบบปรนัย ในการวัดทักษะทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาลรุ่งนภา นาคะภากร
2546การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมสำหรับการประเมินการทำงานกลุ่มของนักเรียนนันทินี ภุมรินทร์, 2522-
2535การพัฒนาวิธีการวัดกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการคิดออกเสียงสิริมาศ สิทธิหล่อ
2544การพัฒนาแบบประเมินตนเองด้านการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับคุณภาพ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติรัชนีวรรณ สงชู
2547การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครูปฐมพร ตู้บรรเทิง
2546การพัฒนาแบบวัดทักษะการจัดการสำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาวรรณวิมล ฉัตรวรกิจพาณิช
2547การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์, 2523-
2546การพัฒนาแบบสอบอัตนัยประยุกต์วัดสมรรถนะทางวิชาชีพพยาบาลปิยะรัตน์ ประมวลทรัพย์
2519การศึกษาการอ่านโดยการขีดเส้นใต้สุพรรณี ปาจรียพงษ์
2524การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังวรสิริ ธรรมประดิษฐ์
2530การศึกษาคุณภาพของแบบสอบเอ็มอีคิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไตรรงค์ เจนการ
2545การศึกษาจำนวนผู้ประเมินและจำนวนงานเขียนที่เหมาะสมเมื่อใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ต่างกันปวีณา ปีอาทิตย์, 2520-
2523การศึกษารูปแบบและวิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยสำหรับเด็กพรทิพย์ วินิจสร
2523การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฑามาศ พุ่มฉัตร