Browsing by Author พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋องพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
2530การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดสัณห์ชัย สิชฌรังษี
2554การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนสำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดากัญธณา บุณยรัตพันธุ์
2530การศึกษาการวางแผนและการสรรหาบุคลากรของธุรกิจขนาดใหญ่ 200 อันดับแรกของประเทศไทยสมศรี ศิริไหวประพันธ์
2525การศึกษาความต้องการด้านกำลังคนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยสุจาโรตม์ ปั้นเก่า
2524การใช้ระบบอาสาสมัครในการให้บริการงานแผนครอบครัวชุมชน ของสำนักงานบริการวางแผนครอบครัวชุมชน ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยวราภรณ์ พันธุ์พวก
2557ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์
2555นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้คมกริช ประกอบธรรม
2555ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรวรรณภา วิจิตรจรรยา
2558ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยนภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร
2553รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทยสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2549ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; สุพัตรา บุญมาก; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ; ฐิติพร ชมภูคำ
2525ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครชัยยุทธ ชิโนกุล
2542โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงานจินตนา บุญบงการ; อัจฉรา จันทร์ฉาย; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิมา ชำนาญเวช
2549โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ