Browsing by Author พัทยา สายหู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การควบคุมทางสังคมในระดับครอบครัวชนบทภาคเหนือของไทยไฉไลฤดี เจริญภักดี
2516การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามประกิจ ประจนปัจจนึก
2520การพัฒนาความคิดนามธรรมและการตัดสินคุณค่าศีลธรรม : การศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมรรยาท กิจสุวรรณ
2536การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การในการบริหารสถาบัน ของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชประเสริฐ จริยานุกูล
2517การศึกษางานสงเคราะห์ชาวเขาของกรมประชาสงเคราะห์ ระหว่างปี 2509-2516พรรณนิภา วุฒิการณ์
2512การศึกษาทัศนคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีต่อศาสนาลิลลา วรรธนัจฉริยา
2527การศึกษาเรื่องสั้นไทยที่เสนอปัญหาสังคมชนบทอีสาน : 2501-2525กาญจนา ประสงค์เงิน
2517การเปรียบเทียบคุณค่าในด้านการศึกษาและคุณค่าในด้านการเลือกอาชีพ ระหว่างประชากรพุทธกับคาทอลิกเลิศพร ภาระสกุล
2520การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคมของชาวเขาเผ่าเย้า บ้านผาเดื่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายสุจิรา ประยูรพิทักษ์
2522การเลื่อนชั้นทางสังคมของนักเรียนไทยที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษา ณ ต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7นันทา วิศิษฎ์โสภา
2513กำเนิดและความเป็นมาของลัทธิชาตินิยมในประเทศไทยจุลลา งอนรถ
2518ขอบข่ายตลาดในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยากอบกุล ภู่ธราภรณ์
2528ความสัมพันธ์ระหว่างละครโทรทัศน์กับสังคมไทยเพาวิภา ภมรสถิตย์
2516ทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนในชนบทต่อการย้ายถิ่นของเด็กหนุ่มสาว เข้าสู่เขตเมืองดำรงค์ ฐานดี
2531ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสตรี ในภาคเกษตรกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสตรีนิตยา บุญทวี
2520พฤติกรรมตามบทบาททางเครือญาติในครอบครัว ในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครรุ่งพันธุ์ เฮงรัศมี
2520พัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย พ.ศ. 2435-2475 (ค.ศ. 1892-1932)เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์
2514ลักษณะการถือครองที่ดินและแบบแผนการสืบมรดก ในเขตชนบทสุดสวาท ดิศโรจน์
2518ลักษณะการรับของใหม่ในหมู่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิริณภรณ์ เชฏฐากุล
2517"ลักษณะสมัยใหม่": การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนหมู่บ้าน กับชุมชนเมือง ภายในจังหวัดชลบุรีสุริยา วีรวงศ์