Browsing by Author พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019CADMIUM UPTAKE MECHANISM FROM CONTAMINATED WASTEWATER BY Pennisetum purpureum CV. MOTT-
2553การกำจัดตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินและน้ำโดยใช้บอนเขียว บริเวณห้วยคลิตี้จังหวัดกาญจนบุรียศวนันท์ หงส์พิริยะกุล
2550การกำจัดโครเมียมด้วยต้นก้างปลาโดยวิธีการปลูกพืชในดินและไร้ดินสุธินี วดีศิริศักดิ์
2550การดูดดึงแคดเมียมโดยอ้อยที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนวราภรณ์ ศรีตัมภวา
2560การดูดดึงไซยาไนด์ แมงกานีส และสารหนูด้วยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ จากกากโลหกรรมเหมืองแร่ทองคำเรวดี ศรีนุ้ยคง
2559การพัฒนาตัวคูณมลพิษเพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนจากยานพาหนะในประเทศไทยสุทธิชาน์ นิลฤทธิ์
2553การล้างดินปนเปื้อนตะกั่วและโครเมียมด้วยอีดีทีเอและทวีน 80นวพร เทศทศพร
2539การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2543การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืช บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา : รายงานผลการวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2557การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศและน้ำ จากการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีสุรวิชญ์ อินทรสันติ
2552การใช้สับปะรดเป็นตัวชี้วัดความเป็นพิษของโครเมียมและตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินสุภาพร แป้งทา
2541ผลกระทบที่มีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบ้าน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อันเนื่องมาจากการขยายตัวของสังคมเมือง : รายงานการวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2559ผลของกรดเอทิลีนไดเอมินเททระอะซีติก (อีดีทีเอ) และกรดไนตริโลไทรอะซีติก (เอนทีเอ) ต่อการกำจัดแคดเมียมในน้ำด้วยหญ้าเนเปียร์แคระมนทิรา สุขเจริญ
2550ผลของการใช้ปุ๋ยต่อคุณภาพดินและน้ำในนาข้าวเกริก ปิ่นตระกูล
2556ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวสารินี โฉมแก้ว
2553ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการดูดดึงแคดเมียมและสังกะสีของข้าวที่ปลูกในดินปนเปื้อนจากพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากพนัส พงศ์ผลาดิสัย
2553ผลของปุ๋ยเคมีต่อการดูดดึงแคดเมียมด้วยการปลูกอ้อยในดินที่มีการปนเปื้อนจากพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากภารินี วนาพรรณ์
2557ผลของสารคีเลตและพีเอชต่อการกำจัดแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินตะกอนท้องน้ำด้วยผักตบชวากัลย์สุดา ปิ่นพา
2552ผลของอีดีทีเอต่อการดูดซับโครเมียมและตะกั่วจากน้ำเสียด้วยมวลชีวภาพของสับปะรดกมลทิพย์ ดอกประทุม
2553ผลของอีดีทีเอต่อการดูดดึงแคดเมียมและสังกะสีของอ้อยที่ปลูกในดินปนเปื้อนณัฐกาญจน์ ตันติธีระศักดิ์