Browsing by Author พินิจ ลาภธนานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน : รายงานผลการวิจัยพินิจ ลาภธนานนท์
2550การขัดเกลาจริยธรรมของเยาวชน : ศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่เข้าเรียนและไม่เข้าเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์
2557การตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยองระพีพรรณ บัวผัน
2559การผสมผสานวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในบริบทพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมาภัทรสุดา สาลีวรรณ์
2561การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กนกกาญจน์ เมืองแก้ว
2559การย้ายถิ่นและการแต่งงานข้ามชาติของหญิงลาวกับชายไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีดวงมณี นารีนุช
2535การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทยพินิจ ลาภธนานนท์; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์; นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์; จินตนา วิทยุ
2538การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย ระยะที่ 2พินิจ ลาภธนานนท์; อรัญญา แวอาลี
2547การศึกษาปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์พินิจ ลาภธนานนท์
2538การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพินิจ ลาภธนานนท์; สุรียา วีรวงศ์
2549การศึกษาฮีตสิบสองในฐานะเครื่องมือเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของชุมชนอีสานฌาณิญา จินดามล
2546การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมอมรา พงศาพิชญ์; ศิริเชษฐ์ สังขะมาน; กอบกุล สามัคคี; นภัส กอร์ดอน; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; สุริยา วีรวงศ์; ประโยชน์ เจริญสุข; นฤมล บรรจงจิตร์; นฤมล อรุโณทัย; อเนกพล เกื้อมา; จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี; พินิจ ลาภธนานนท์
2537การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; สุริยา วีรวงศ์; กอบกุล สามัคคี; สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์; พินิจ ลาภธนานนท์
2547ผลกระทบทางสังคมของกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบสองชุมชนในภาคตะวันออกกิ่งกาญจน์ จงสุขไกล
2559ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา : บทบาทการสนับสนุนของวัดและพระสงฆ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาชญานิน จันทรวิจิตร์
2527พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเองพินิจ ลาภธนานนท์
2556พฤติกรรมการตักบาตรและถวายภัตตาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ลลิลทิพย์ ธนสมบัตินันท์
2555พฤติกรรมที่เหมาะสมของพระสงฆ์และรูปแบบในการใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจการพระพุทธศาสนาแทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่
2557พลวัตของการใช้ประโยชน์ผญาภาษิตในฐานะการเป็นเครื่องมือการขัดเกลาทางสังคมเทียนชัย สุริมาศ
2555พุทธพาณิชย์และไสยพาณิชย์ในพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของไทย : กรณีศึกษาวัดในจังหวัดนครปฐมภณกุล ภวคุณวรกิตติ์