Browsing by Author พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การขยายพันธุ์โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปักชำสรัญยา ณ ลำปาง
2528การทดแทนสังคมพืชขั้นปฐมภูมิของป่าชายเลนบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชกนกพร บุญส่ง
2555การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธรไชยรัตน์ บำรุงสุข
2542การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัยเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต; พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์; สมภพ รุ่งสุภา; อานุภาพ พานิชผล; สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
2557การสร้างรากฝอยในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี
2545การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้างอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชฐานนันท์ ประทุมมินทร์
2546การเปรียบเทียบสังคมพืชของป่าที่ถูกรบกวนในจังหวัดพะเยาสายฝน สิทธิมงคล
2542การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่าเต็งรังตามระดับความสูง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่วิมลมาศ นุ้ยภักดี
2538ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพ ความต้านแรงดึงของราก ความลาดชันและสมบัติบางประการของดินในป่าดิบชื้น จังหวัดนครศรีธรรมราชนัยนันทน์ สกุลคู
2542ความสัมพันธ์ระหว่างวัลยชาติและสภาพแวดล้อม บริเวณป่าผลัดใบสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่วัชนะ บุญชัย
2554ชีวภูมิอากาศวิทยาและการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพของกล้าไม้วงศ์ยางบางชนิดในป่าเต็งรัง จังหวัดเชียงใหม่เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์
2539ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในดินตามฤดูกาล ที่มีต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพรรณไม้เด่นในป่าดิบเขา จังหวัดเชียงใหม่ศศิธร พ่วงปาน
2553พลวัตของซากใบไม้ในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดวิลานี สุชีวบริพนธ์
2556ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาครสายใจ สโมสร
2553อัตราการย่อยสลายของซากรากฝอยในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดบัญฑูรย์ เฉลิมฉัตรวิไล
2539เทคนิคการปักชำฝักและการเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดแก้วเพื่อใช้กับการขยายพันธุ์พังกาหัวสุมดอกแดง Bruguiera gymnorrhiza Lamkกุลนาถ อบสุวรรณ
2522โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดพิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์