Browsing by Author พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กระบวนการทางนโยบายในการตัดสินใจพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองพรพรรณ ประดิษฐ์แท่น
2547การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการกีฬาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2520-2546เอกวิทย์ มณีธร
2558การเมืองของการนำนโยบายแห่งชาติด้านยาไปปฏิบัติ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเอกวีร์ มีสุข
2543การเมืองเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อารีย์วรรณ ทัตตะศิริ
2557การเมืองในนโยบายจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคายพิทท์ คูภิรมย์
2539ความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตย : กรณีข้าราชการตำรวจนครบาลณัฐพงศ์ สมประสงค์
2550นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ : ศึกษากรณีคนพิการทางด้านสายตาเทวพงษ์ พวงเพชร
2550นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื่องผัก และผลไม้ : ศึกษาผู้ได้ประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์แสน กีรตินวนันท์
2553ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในนโยบายความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นอรพรรณ กุลพรพันธ์
2540ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโสภณ สุวรรณรัตน์