Browsing by Author พีระ จิรโสภณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กระบวนการคัดเลือกและนำเสนอเนื้อหาวิจัย ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสาวนีย์ สงวนศัพท์
2549กลยุทธ์การใช้พื้นที่ข่าวหน้า 1 ของแหล่งข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันสุนทรี อมรเพชรสถาพร
2552การดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เอกราช ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมพัชราภรณ์ ครุฑเมือง
2533การดำเนินงานระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับโรงเรียน ของกรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานครสิทธิเดช จันทรศิริ
2544การพัฒนาทางวิชาชีพกับบทบาทการรายงานข่าวของนักข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรวิพิมพ์ กิ่งวัฒนานันท์, 2512-
2539การรับรู้ของชาวพุทธต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ กับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนรัตนวดี เทพช่วยสุข
2539การวิเคราะห์การเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ และสำรวจการเปิดรับ ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเรื่อง "การเจรจาแกตต์รอบอุรุกวัย"กอบกุล กาญจนาลัย
2528การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันต่อการพัฒนาสตรีพนิต กุลศิริ
2535การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปลักษณ์และเนื้อหาหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษอัญชลี ชัยวรพร
2533การศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะ ของ สถาบันสงฆ์ไทยปันนัดดา นพพนาวัน
2539การศึกษาสถานภาพและกระบวนการควบคุมประตูข่าวสาร ของสำนักพิมพ์หนังสือเล่ม ในประเทศไทยกิตติพงษ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ
2539การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้คติการหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และสัมพันธภาพ ที่มีต่อกันระหว่างนักการเมืองกับนักข่าววิไลลักษณ์ แสงสุขเจริญ
2538การศึกษาเปรียบเทียบระดับความยากง่ายต่อการอ่านของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่นกิตติพงษ์ ทวีวงษ์
2551การสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีผ่านการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์บนชุมนเว็บล็อกในเว็บไซต์ www.exteen.comปฐมา บริรักษ์
2545การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ศศิยา วิจิตรจามรี
2544การสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทยธีรารัตน์ พันทวี
2542การสะท้อนภาพของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทยธีระยุทธ ลาตีฟี
2539การส่งเสริมการขายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การซื้อหนังสือพิมพ์ แนวธุรกิจ-เศรษฐกิจภวิกา ขันทเขตต์
2542การเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์กับช่องว่างทางความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม กรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรัชดาพร เสียงเสนาะ, 2508-
2544การเปิดรับเนื้อหาทางเพศจากนิตยสารผู้หญิงและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของสตรีวัยรุ่นและวัยทำงานเริงฤดี ปราการะนันท์