Browsing by Author พูลทรัพย์ อารีกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การดูแลตนเองของครูนอกระบบการศึกษาพูลทรัพย์ อารีกิจ; กชวร จุ๋ยมณี
2561การนิเทศการปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้วยพรหมวิหาร 4 ในนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัด : การวิจัยแบบผสานวิธีพูลทรัพย์ อารีกิจ
2555การศึกษาการพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและผลลัพธ์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องฐิตาภา ชินกิจการ; ธนิชพร วุฒิลักษณ์; พูลทรัพย์ อารีกิจ
2564ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
2564ประสบการณ์ทางจิตใจของนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ณัชฌา ลงทอง
2564ประสบการณ์สัมพันธภาพการบำบัดของนักจิตวิทยาการปรึกษาศุภกร ปิญะภาณุกัญจณ์