Browsing by Author ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การตรวจหาภาวะการเปลี่ยนแปลงการควบคุมเหนือพันธุกรรมในตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกที่มีความผิดปกติระดับต่างๆ : รายงานการวิจัยอาคม ไชยวงศ์คต; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สมชัย นิรุตติศาสน์
2549การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1 H3 และ H5 ด้วยวิธี Multiplex RT-PCRปิติรัตน์ บุญสุข
2554การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด : รายงานการวิจัยภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; สมชัย นิรุตติศาสน์; ปกรัฐ หังสสูต; มณฑล เลิศวรปรีชา
2546การศึกษาแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาทารกโรคอุจจาระร่วงเป็นน้ำเฉียบพลันด้วยแลคโตบาซิลลัสร่วมกับไบฟิโดแบคทีเรีย และไดอ็อกตาฮีดรัล สเม็กไทท์เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์
2542ความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีต่อไวรัส human herpesvirus-6 ชนิด IgG ในน้ำเหลืองเด็ก : รายงานผลการวิจัยภาวพันธ์ ภัทรโกศล; ชิษณุ พันธุ์เจริญ; วรรณา พรรณรักษา
2554ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสุทธิลักษณ์ ปทุมราช; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สัญญา หกพุดซา
2550อัตราการติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสและไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์จากมารดาสู่บุตร ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี : รายงานการวิจัยภาวพันธ์ ภัทรโกศล; ปราโมทย์ ไพรสุวรรณา
2552อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัยเอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ; นวลจันทร์ ปราบพาล
2556โครงการคัดเลือกหาอนุภาคฟาจตรวจจับที่จำเพาะต่อโมเลกุลบ่งชี้ทางชีววิทยาของรอยโรคมะเร็งปากมดลูกโดยใช้คลังของฟาจดิสเพลย์ : โครงการวิจัย เรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; สมชัย นิรุตติศาสน์; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; น้ำฝน เข็มทองเจริญ; อังคาร จารุจารีต; พงษ์ศักดิ์ สาระภักดี; สันติ รัตนวารินทร์