Browsing by Author ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2544-2548วิชนันท์ยา เรืองโพธิ์
2550การทำแท้งและการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทำแท้งในบริบทวัฒนธรรมไทยกนกวรรณ ทองมาก
2555การปรับอัตลักษณ์ความเป็นแม่ในอุดมคติกับความเป็นจริง : ศึกษาเฉพาะกรณี สตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานครชุติมา โลมรัตนานนท์
2547การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ศิรนาถ ขนอม, 2522-
2551การรับรู้ภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายและวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานสุนทรี มาคะคำ
2553ความตาย ความเสี่ยง และผลกระทบต่อการตัดสินใจแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนหลวงของเด็กและเยาวชน : การถอดบทเรียนจากโครงการถนนปลอดภัยจากรถซิ่ง ปี พ.ศ. 2547กนกพร กันทา
2551ความรักบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม : การแต่งงานระหว่างสตรีไทยพุทธกับชาติไทยมุสลิมที่อาศัยในเขตประเวศ กรุงเทพมหานครวิจิตรา จามจุรี
2549ทรัพย์สินทางปัญญาและสุขภาวะในบริบทโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีสิทธิบัตรยาและความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์วิภาพร เจริญวัฒนาชัยกุล
2560ทายาทความรุนแรง : แนวคิดการประกอบสร้างทางสังคมต่อการจัดการประสบการณ์ความรุนแรงนญา พราหมหันต์
2557ทุนทางสังคมในการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของครอบครัวผู้บริจาคที่มีภาวะสมองตายรพีพรรณ์ โพธิ์ประทับ
2553บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิตเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
2550ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและพลวัตรของมุมมองต่อความตายในผู้ป่วยระยะสุดท้ายนิตยา เหล่าบุญเกื้อ
2552ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย : ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุวิมล คำน้อย
2553พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและผลต่อมุมมองโรคเบาหวานของผู้ป่วย : ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยภายหลังการใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารุ่งกมล โพธิสมบัติ
2553เครือข่ายทางสังคมกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญา: ศึกษากรณีการรับรู้และการรับมือกับวิกฤตการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของชุมชนสวนหลวง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา