Browsing by Author ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2563Thailand data protection guidelines 3.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ
2564Thailand Data Protection Guidelines 3.0 Extension : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ; ปริญญา หอมเอนก; อนันต์ โซนี่; ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ยมลาภ
2562การกำกับดูแลการแปลงสินทรัพย์ประเภทสิทธิบัตรเป็นหลักทรัพย์ธันวา คว้าพงศ์ไพทูรย์
2564การพัฒนาระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย : เร่งยกระดับประเทศไทยสู่สเกลอัพ 2030ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย; ศันธยา กิตติโกวิท; คณิสร์ แสงโชติ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; จรสวรรณ โกยวานิช; อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; พิมลรัตน์ สถาวรวงศ์; เพ็ญนภัส จิรชัย
2565ข้อจํากัดของกระบวนการคัดค้านภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทยปรีณาภา ศิริพานิช
2563ความผิดจากการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จของบริษัทจำกัดในการเสนอขาย หลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (CROWDFUNDING)ฉัตรนรินทร์ บำเพ็ญวัฒนา
2565ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์กรณีผู้ใช้งานในโลกอินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์ผลงานโดยการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือรวบรวมผลงานของผู้อื่นพรกรัณย์ เลิศธนพาณิชย์
2564ปัญหาการจัดเก็บภาษี กรณีธุรกิจขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศชลาพันธ์ เจนงามกุล
2562ปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโชติวรรณ นฤเทพ
2564ปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายกับการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยพงศธร ศิริจิรกาญจน์
2563มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนในกองทุนรวมจากการถูกลดทอนมูลค่าหน่วยลงทุนณัฐศศิ ฝีมือช่าง
2564มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันพีรพัฒน์ แซ่เล้า
2562มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษากรณีบทลงโทษผู้แนะนำการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์วิศัทวรรณ วิมลศิลปิน
2565แนวทางการจัดเก็บภาษีเงินได้สำหรับโทเคนที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ (Non-Fungible Token: NFT) : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลธรรมดาเกวลิน อยู่เย็น