Browsing by Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีบุญเรียง ขจรศิลป์; สำเนาว์ ขจรศิลป์; พรทิพย์ ไชยโส; ภาณุรัตน์ รัตยาภาส; ทัศนีย์ สหวัฒน์; วันทนีย์ ไทยเที่ยง
2531สาเหตุแห่งความล้มเหลวของหลักสูตร : มีคำตอบแล้วจริงหรือ?พรทิพย์ ไชยโส
2551อิทธิพลของระบบพี่เลี้ยงผ่านตัวแปรอิงฐานของงานที่มีต่อคุณภาพการบริการและความภักดีต่อองค์การ : การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลเอกชนพิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ; นงลักษณ์ วิรัชชัย; สำเนาว์ ขจรศิลป์