Browsing by Author มานะ ศรียุทธศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การคำนวณพฤติกรรมของควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์ณัฐจักษ์ สิริบันลือวุฒิ
2559การจำแนกประเภทคลื่นไฟฟ้าสมองบนสภาพแวดล้อมแบบไม่คงที่สิทธิพงษ์ หมู่ทอง
2549การตรวจวัดจำนวนเซลล์ด้วยตัวตรวจวัดแบบ QCMเอนก วุฒยวนิช
2542การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์โดยใช้ตัวตรวจรู้ชนิด QCMภาคภูมิ สมบูรณ์
2549การตรวจโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบาแลนซ์ธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์
2552การประดิษฐ์ระบบวัดทางแสงสำหรับตรวจวัดซัลบิวตามอลเรวัตร รัตนกิจรุ่งเรือง
2539การประดิษฐ์หัววัดก๊าซชนิดดีบุกออกไซด์-ทิทาเนียมออกไซด์ขวัญชัย อโณทัยนาท
2536การประดิษฐ์หัววัดแก๊สแอลกอฮอล์ชนิดดีบุกออกไซด์แบบฟิล์มบางเลอศักดิ์ พร้อมสงฆ์
2552การประดิษฐ์อิเล็กโทรดพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับวัดไนตริกออกไซด์ในระบบไหลเวียนเลือดขนาดเล็กที่เนื้อเยื่อนุชนาถ พรชัย
2553การประดิษฐ์เครื่องมือตรวจวัดด้วยหลักการการดูดกลืนแสงชนิดไม่รุกล้ำร่างกายสำหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับไนตริกออกไซด์หลังจากกระตุ้นด้วยการรัดแขนพงษ์ศักดิ์ สาระภักดี
2552การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่ายยศมงคล สวัสดิ์ศฤงฆาร
2537การประยุกต์ใช้นิวรอลเน็ตเวอร์กสำหรับการตรวจรู้ก๊าซนิรันดร์ เลิศนิมิตธรรม
2552การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน : แผนงานวิจัยอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา; มานะ ศรียุทธศักดิ์; สมพล สงวนรังศิริกุล
2555การพัฒนาระบบวัดค่าความถี่กำธรและค่าคงตัวเวลาของตัวตรวจวัดชนิด QCMศวิษฐ์ ณ สงขลา
2537การพัฒนาระบบวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคสแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้ไบโอเซนเซอร์นารเมธ นานานุกูล
2536การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว; มานะ ศรียุทธศักดิ์; มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร; ธารา ชลปราณี
2557การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณซีโรโทนินแบบพกพานิศาชล หวานดี
2554การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมทานอลโดยตรงวิพุธพงศ์ กลิ่นสุคนธ์
2551การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าที่มีแสงเลเซอร์และมีเสียงนำทางในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีการเดินติดขัดวรรณนิภัทศ บัวเทศ
2552การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด : รายงานการวิจัยรุ่งโรจน์ พิทยศิริ; วรรณนิภัทศ บัวเทศ; มานะ ศรียุทธศักดิ์; นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์; หลิง, เฮเลน ฮอย ยัง; รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา; จินตนา ดงอานนท์; ลลิตา แก้ววิไล; ณัฐวดี ต่อสนิท