Browsing by Author มาลินี ชาญศิลป์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมลัดดา ภู่เกียรติ; สมศรี เพ็ชรยิ้ม; สุพร ชัยเดชสุริยะ; มาลินี ชาญศิลป์; ทิพพดี อ่องแสงคุณ; ศิริลักษณ์ ศรีกมล; อรชา พันธุบรรยงก์; เหมวรรณ ขันมณี; พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
2527การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ใช้และไม่ใช้แบบฝึกหัด : รายงานการวิจัยภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์; เสริมศรี หอทิมาวรกุล; วรนาถ วัชราธร; จันทร์เพ็ญ อิทธิพเจริญ; มาลินี ชาญศิลป์; สุชาดา โกรศุภมิตร