Browsing by Author มาลินี วงษ์สิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การดูแลสุขภาพและคุณภาพของการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์มาลินี วงษ์สิทธิ์
2545การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานีนพพร ช่วงชิง
2547การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทยวิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์
2552การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรีปิยกานดา บุญนิธิ
2531การศึกษาเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทยสุมาลย์ โทมัส
2552การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรีพรพิมล เสาะด้น
2535กิจกรรมในครัวเรือนของผู้สูงอายุไทยสิริพร วงศ์ตรี
2530ความคาดหวังของสตรีไทยเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยบุตรนีรนุช เชื้อโชติ
2533ทัศนคติของผู้สูงอายุไทยต่อการสมรสและการมีเพศสัมพันธ์ชวลิต สวัสดิ์ผล
2549ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาสายอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีนวรัตน์ จิรโศภิน
2538ปัจจัยที่มีส่วนกำหนดต่อการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์วนิดา นิรมย์
2545ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรีศิวิไล กุลรัตนมณีพร
2546ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้นนภาพร ชโยวรรณ; ชเนตตี มิลินทรางกูร; บุศรินทร์ บางแก้ว; ปรียา รุ่งโสภาสกุล; มาลินี วงษ์สิทธิ์; รัชนก คชานุบาล; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2531รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2538รายงานโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ ในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2542สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุศิริวรรณ ศิริบุญ; มาลินี วงษ์สิทธิ์
2532สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย