Browsing by Author มุรธา วัฒนะชีวะกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544กฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ : ศึกษากรณีการยอมรับถึงผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลต่างประเทศมนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร
2543กฎหมายเกี่ยวกับโทรเวชกรรมอดิเรก หลิมศิริวงศ์
2538กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี : ศึกษาปัญหาเปรียบเทียบ กรณีการนำกระบวนการของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์มาปรับใช้วัลภา ละอองสุวรรณ
2525การคุ้มครองของประชาชนต่อการถูกจับและตรวจค้นที่ไม่ชอบธรรมจงรัก จุฑานนท์
2528การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ต้องหาโดยองค์การตุลาการในชั้นก่อน การพิจารณา : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทยและสหรัฐอเมริกาสุพิศ ปราณีตพลกรัง
2531การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งเพราะเหตุขาดนัดอุเทน ศิริสมรรถการ
2535การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำวรพงศ์ จักรเสน
2545การดำเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซิวิลลอว์รชฎ บุญสินสุข
2525การดำเนินคดีในศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลทหารอุดม สิทธิวิรัชธรรม
2539การตรวจสอบพยานหลักฐานโดยศาลก่อนการพิจารณาคดีอาญาศุภชัย เกียรติเฉลิมพร
2549การปฏิบัติต่อสัญญาในคดีล้มละลายภาสวรรณ ณ นคร
2538การฝึกอบรมเพื่อประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศไทยวีระศักดิ์ ทองสุทธิ์
2527การพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเล่อประสิทธิ์ จงวิชิต
2530การร้องขอให้ปล่อยจากการคุมขังโดยผิดกฎหมายเชวง ชูศิริ
2524การลบล้างคำพิพากษาลงโทษจำคุกวาสนา รอดเอี่ยม
2535การสอบสวนและพิจารณาคดีมารยาททนายความก่อศักดิ์ เจนสมุทรสินธุ์
2539การสืบพยานบุคคลในคดีอาญาโดยใช้สื่อภาพและเสียงเชิงปฏิสัมพันธ์พนิดา เศวตสุนทร
2526การใช้ดุลพินิจในการดำเนินคดีอาญาของอัยการชนิญญา ชัยสุวรรณ
2539ขอบเขตของข้อเท็จจริงที่ศาลรู้เองอิสรา วรรณสวาท
2533ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชูชาติ ศิรินิล