Browsing by Author ยุบล เบญจรงค์กิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2540กลยุทธ์การโฆษณาของโครงการที่อยู่อาศัย ในสภาวะเศรษฐกิจปกติและในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยพิชชา จิรเดชพิทักษ์
2543การรับรู้ และ ทัศนคติของกลุ่มรักต่างเพศและกลุ่มรักร่วมเพศที่มีต่อโฆษณารักร่วมเพศในสื่อสิ่งพิมพ์และพฤติกรรมรักร่วมเพศสังคมไทยกรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย
2539การใช้สื่อเพื่อการตลาดของบริษัทรถยนต์ในประเทศไทยศิวรรยา กุมาลย์วิสัย
2538นโยบายและการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ประเทศ ของกระทรวงการต่างประเทศสรรเสริญ ประเสริฐสุด
2555ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิก ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์คูปองลดราคาสินค้าและบริการในประเทศไทยแสงระวี สิงหอำพล
2539พฤติกรรมการรับสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ภายในและความพึงพอใจในการสื่อสาร ของพนักงานฝ่ายสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)สุวิมล อังศุสิงห์