Browsing by Author ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING GEOMETRY ACTIVITIES BASED ON REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION APPROACH AND SPATIAL ABILITIES ON MATHEMATICS PROBLEM SOLVING SKILLS IN SMALL SCHOOLS-
31/12/2019EFFECTS OF STEM-EDUCATION USING ENGINEERING DESIGN PROCESS ON PLOBLEM SOLVING ABILITY OF ELEMENTARY STUDENTS-
2553การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยประยุกต์รูปแบบ 4 ขั้นตอน ของสเติร์นเบิร์กเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล
2557การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในมิติการเคารพความแตกต่างของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานศิริพร ไกรสมสาตร์
2562การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์; สุวิมล ธนะผลเลิศ; ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล; คงคารัตน์ กิจจานนท์; ปริญญา ขาวผ่อง
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ INFOhio DIALOGUE และกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบ เพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1อุทุมพร ชื่นวิญญา
2551การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 : รายงานการวิจัยอรทัย วิมลโนธ; ภคนันท์ อุ่นแจ่ม; ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
2551การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่จัดพิมพ์ฉบับล่าสุดโดยสำนักพิมพ์เอกชน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544สุพัฒนี วงษ์คงดี
2559การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการบริหารสมองเพื่อการพัฒนาความสามารถทางการอ่านของนักเรียน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
2555การศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมความรักชาติระหว่างโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีสุรธาศิณี ธนบูรณ์กาญจน์
2557การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในกรุงเทพมหานครอัญชลี ธะสุข
2550ผลของกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามแนวรูปแบบ ทีม เกม ทัวนาเม้นท มีต่อการพัฒนาความรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ประไพพิมพ์ สุขพลี
2557ผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองและการตีความหมายและลงข้อสรุปของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5ภาพิสุทธิ์ ภูวญาณพงศ์
2559ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านโดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ภณิตา พงศ์วัชร์
2557ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้มายด์ทูลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นัชชนัน แก้วประเสริฐสุข
2551ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานครกฤษณา ไสยาศรี
2551ผลของการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองที่มีต่อความรับผิดชอบของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1น้อมพร เสน่ห์ธรรมศิริ
2551ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณลักษณะด้านความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจและความกล้าแสดงออก ที่มีต่อความสำเร็จในการทำกิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4นันทกา จิรานันท์
2554ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อความรู้และการปฏิบัติตนด้านสุขภาวะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4ชนัญธิดา จิรกรวงศ์
2560สภาพและแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านสะกดคำและเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครณัฐพงศ์ เชื้อเพชร