Browsing by Author ลือชัย ครุธน้อย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว ให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2541การศึกษามาตรการด้านผังเมือง เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยวชายทะเล กรณีศึกษาเมืองพัทยา : รายงานวิจัยนพนันท์ ตาปนานนท์; ลือชัย ครุธน้อย
2538ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเมืองกับแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาเมืองสกลนคร-หนองหานลือชัย ครุธน้อย
2541ผลการจัดการการใช้ที่ดินที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร : รายงานผลการวิจัยธีรพล คังคะเกตุ; ลือชัย ครุธน้อย
2546หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเลทวีวงศ์ ศรีบุรี; สุรพล สุดารา; ศุภิชัย ตั้งใจตรง; ลือชัย ครุธน้อย; ผ่องศรี จั่นห้าว
2554แนวทางการจัดการพื้นที่โดยใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean development mechanism) เพื่อเศรษฐกิจการซื้อขายคาร์บอนเครดิดในบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี : รายงานการวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2546โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียงทวีวงศ์ ศรีบุรี; พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; เสถียร รุจิรวนิช; ธีรพล คังคะเกตุ; ลือชัย ครุธน้อย; ทรงกฤษณ์ ประภักดี