Browsing by Author วรรณศิลป์ พีรพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 63  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนกฤตพร ห้าวเจริญ
2554กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกลักษณา สัมมานิธิ
2554การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่ปรัชมาศ ลัญชานนท์
2538การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรีสุมิตรา พูลทอง
2545การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวรันธร ประสานสารกิจ
2546การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ
2548การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรีวรางคณา นิ่มเจริญ
2543การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่วิยดา ทรงกิตติภักดี
2540การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพรพูนทรัพย์ สมประเสริฐพร
2527การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีโฆษิต ต้องวัฒนา
2536การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเมษยา ชนะวรรณ์
2530การศึกษารูปแบบการใช้ที่ดินชุมชนเมือง นครศรีธรรมราชสุโรจน์ สุทธิอาภา
2525การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัยเสถียร รุจิรวนิช; กรรณิการ์ บัณสิทธิ์; วันเพ็ญ กฤตผล; วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
2528การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง-ลำพูนวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์
2528การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยาพงศธร เกษสำลี
2525การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สันติ ชุตินธรา
2525การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีพิมลพร อ่อนจำรัส
2528การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปางบรรจง ประกิตเตชะกุล
2525การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีพิภพ พิทักษ์ศิลป์
2528การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ