Browsing by Author วรวิทย์ เจริญเลิศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กระบวนการในการกำหนดนโยบายวางแผนครอบครัวของประเทศไทยไพสิทธิ์ พุฒพนาทรัพย์
2538การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุมาลี ปิตยานนท์; แล ดิลกวิทยรัตน์; เทียนฉาย กีระนันทน์; จุฑา มนัสไพบูลย์; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; วรวิทย์ เจริญเลิศ
2539การมีส่วนร่วมของแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวงวิษณุ บุญมารัตน์
2549การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครจอมขวัญ ขวัญยืน
2550การศึกษาโอกาสและความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม : วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองณฐพร โตประยูร
2539การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจครอบครัวเกษตรกรรม ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาครอบครัวเกษตรกรรมภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยารัตาพล พรพิพิธ
2548บทบาทผู้นำสตรีในการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลฒาลัศมา จุลเพชร
2549ผู้หญิงกับการเมือง : ศึกษากรณีปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองฐิติรัตน์ วิชัยดิษฐ
2528วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ; สุวินัย ภรณวลัย; วิวัฒน์ชัย อัตถากร; สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย; วรวิทย์ เจริญเลิศ; อภิชัย พันธเสน; แล ดิลกวิทยรัตน์; จามะรี พิทักษ์วงศ์; ชยันต์ วรรธนะภูติ; สมภพ มานะรังสรรค์; สุชาย ตรีรัตน์
2529วิกฤตการณ์รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันวรรณา อัศวสุโชติ; วรวิทย์ เจริญเลิศ; สุรพล ธรรมร่มดี
2524วิจารณ์บทวิเคราะห์อย่างสังเขปของการปฏิวัติจีนวรวิทย์ เจริญเลิศ
2527วิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในฐานะประเทศทุนนิยมบริวารวรวิทย์ เจริญเลิศ
2548ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรธนชาติ ธรรมโชติ
2548เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการการกำหนดนโยบายสาธารณะกับกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษาโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นศิรินา ปวโรฬารวิทยา
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2504-2549วนิดา สัจพันโรจน์
2540แบบแผนการผลิตงานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทลื้อในจังหวัดน่านธวัชชัย วงศ์ธนาสุนทร
2535แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทนพรรณี วโรภาษ