Browsing by Author วรศักดิ์ เพียรชอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 72  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2523การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจันทนา แฮสุวรรณ
2524การประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสองปี วิชาเอกพลศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฑารัตน์ บวรสิน
2533การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขวัญใจ มณีวงษ์
2540การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทยสุนทรี ศิริอังกูร
2522การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2512-2520ชูระวี ชัยกิจไทย
2511การศึกษาประมวลการสอนและปัญหาการสอนวิชาพลศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนรัฐบาล ในภาคการศึกษา 1อนันต์ อัตชู
2513การศึกษาปัญหาการจัดและการบริหารด้านพลศึกษา ในสถาบันฝึกหัดครูเสมือน พิชิตกุล
2530การศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยครูเผชิญ ธีรานนท์
2524การสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของกรุงเทพมหานครพงษ์ศักดิ์ พูลศรี
2514การเปรียบเทียบความสามารถทางบาสเกตบอล ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา กับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวราวุธ สุมน
2525การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาตะกร้อแบบวิธีบรรยายประกอบการสาธิต และแบบสำรวจค้นการเคลื่อนไหวของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเชาว์ นวลปาน
2521การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวอลเลย์บอล โดยวิธีสอนแบบค้นและแก้ปัญหากับการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตดำรัส ดาราศักดิ์
2524การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาแบดมินตัน ระหว่างวิธีสอนแบบใช้เทปบันทึกภาพ แบบใช้สไลด์เทปเสียง และแบบบรรยายประกอบการสาธิตไพบูลย์ ศรีสมศักดิ์
2513การใช้วิธีของแมคคลอยแบ่งรุ่นนักเรียนสำหรับกิจกรรมพลศึกษาศิลปชัย สุวรรณธาดา
2527ความคิดเห็นของครูพลศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาประยุทธ สาริมาน
2529ความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา ต่อการจัดและดำเนินการโปรแกรมกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐพิศมัย แก้วกล่ำ
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประทีป เวทย์ประสิทธิ์
2530ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหา ของการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรเจิด โชติเกษมศรี
2529ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และครูพลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครขวัญชัย ฮึงรักษา
2524ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูพลศึกษาอนันต์ เอี่ยวเจริญ