Browsing by Author วราพรรณ ด่านอุตรา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2524การตรวจวิเคราะห์แอมเฟตามินในสารตัวอย่างจากร่างกายพูนภิรมย์ ศิริพูล
2540การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วิภา ด่านธำรงกูล; สมชาย อิสระวาณิชย์; รัตนา สินธุภัค; วราพรรณ ด่านอุตรา; วัฒนา อู่วาณิชย์
2523การวัดปริมาณเฟอริตินในซีรัมของคน โดยวิธีอิมมิวโนเรดิโอเมตริกแอสเสย์จำรัส ทรัพย์สมานวงศ์
2528การวิเคราะห์ปริมาณโทลูอีนในซีรัมของผู้ใช้และไม่ใช้สารระเหย โดย เฮดสเปซ แก๊สโครมาโทกราฟีวิไล ชินเวชกิจวานิชย์
2538การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล
2511การศึกษาฮอร์โมนของคนที่เป็นโรคคอพอกเป็นพิษหลังจากการรักษาด้วย 131Iวราพรรณ ด่านอุตรา
2521การหาปริมาณดี-นอร์เกสตรีลในน้ำนมและซีรัมโดยวิธีเรดิโออิมมิวโนแอสเสย์ฉัตรพร จิโรจจาตุรนต์
2539ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัยวิไล ชินเวชกิจวานิชย์; สุนทร ศุภพงศ์; ชนิดา พลานุเวช; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; สมชาย อิสระวาณิชย์; วราพรรณ ด่านอุตรา
2538ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช
2528ผลของเอทานอลต่อเมตาบอลิสมของแอมเฟตามีนในร่างกายสุนัขชนิดา พลานุเวช
2525เทคนิคการวิเคราะห์สารประเภทฝิ่นในสารตัวอย่างจากร่างกาย และผลิตภัณฑ์จากพืชพรพิมล กองทิพย์