Browsing by Author วัชระ เพียรสุภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การประยุกต์หลักการทางการยศาสตร์สำหรับกระบวนการเพิ่มอัตราผลผลิตในงานก่อสร้าง : กรณีศึกษางานก่ออิฐปิยพันธ์ บรรเทิงไพบูลย์
2561การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและกลุ่มจุดสามมิติในการวางแผนวิธีก่อสร้าง:กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างทางยกระดับธีรพล จิรธรรมคุณ
2559การประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรกลในกระบวนการก่อสร้างทางรถไฟ  ธวัช จิ้วบุญชู
2550การประเมินระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้างในมุมมองผู้รับเหมาก่อสร้างคมวรรธน์ สุนิติบรรยง
2551การผสมผสานแนวคิดวิธี SSM และวิธี IDEF สำหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนการบริหารจัดการเอกสารสำหรับโครงการก่อสร้างอรรถพร เที่ยงคืน
2560การพัฒนาระบบฐานความรู้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดของแบบรูปและรายการประกอบแบบที่ไม่สมบูรณ์ในโครงการก่อสร้างอาคารสูงสิรีธร นะมะมุติ
2554การพัฒนาระบบประเมินผลการผลดำเนินงานของฝ่ายออกแบบในบริษัทที่ปรึกษากิตติ เดือนหงาย
2558การพัฒนาระบบประเมินระดับกระบวนการทำงานของบริษัทรับเหมาสร้างบ้านพรากร นิพัฒน์ศิริผล
2552การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; วัชระ เพียรสุภาพ; นพดล จอกแก้ว
2556การพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิศวกรโยธาในบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างสุรโชติ ปะละนัชสุข
2557การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุนงานอาคารเสกสรรค์ เถื่อนทองดี
2558การวางแผนกลยุทธ์สำหรับบริษัทรับสร้างบ้านไทย เพื่อขยายธุรกิจไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชาชวฤทธิ์ พุทธศรีจารุ
2559การวิเคราะห์ความสูญเสียในกระบวนการก่อสร้างผนังอาคารเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง: กรณีศึกษาอาคารที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมณัชพล ธนกัญญา
2550การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาและลาวปริญญา เอกศิริวรานนท์
2557การวิเคราะห์แนวทางเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน : กรณีศึกษางานเสาเข็มปิยะณัฐ วงศ์ประเทศ
2551ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎีการกระทำตามแผนกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนงานก่อสร้างนิติ ปุรินทราภิบาล
2540ความเหมาะสมของโมเดลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ดำเนินงานก่อสร้างวัชระ เพียรสุภาพ
2549ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; วัชระ เพียรสุภาพ
2552สถานภาพการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลในงานก่อสร้างและกลยุทธ์ในการยกระดับการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยณัฐวุฒิ มัญชุนากร
2553สถานะและการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในองค์การก่อสร้างพีรพัฒน์ วณิชลักษมี