Browsing by Author วัชรี ทรัพย์มี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การนำเสนอรูปแบบการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพรประพิณ จินตวรรณ
2533การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนวของครูประจำชั้น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเองธีรพร ยุนยะสิทธิ์
2539การพัฒนาโครงการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกันยา ธีระปัญญาชัย
2540การพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวแบบกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มการใส่ใจในการเรียนเพียงเพ็ญ จิรชัย
2535การศึกษาความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทวรกช นิธิกุล
2530การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคเหนือจิตติมา รักนาค
2530การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในกรุงเทพมหานครษมาธร พันธุมโพธิ
2532การเปรียบเทียบผลของการใช้แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเองและโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิภา เกตุเทพา
2516การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นที่ติดเฮโรอีนสินิทธ์ ลักษณัย
2516การใช้คะแนนแบบทดสอบลักษณะความเป็นผู้นำ สังคมมิติ พยากรณ์ความเป็นผู้นำของนักเรียนเบญจมาศ สุนทรสีมะ
2529ความคิดเห็นของนักการศึกษาด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวเกี่ยวกับสมรรถภาพ ด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาศศิธร ลิ้มรัตน์
2554ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ : การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษากิตติพรรณ ศิริทรัพย์; วัชรี ทรัพย์มี; จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2554ความรุนแรงระดับกลุ่มอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การเผชิญปัญหา และความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย : การวิจัยแบบผสานวิธีจิระสุข สุขสวัสดิ์
2516ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับการรับรู้ความถนัดทางวิชาการของตนลัดดา ลิมปเสนีย์
2515ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความถนัดทางการเรียนเสาวนีย์ จันทร์เจิดศักดิ์
2515ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และแบบแสดงตัว กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มลวิภา สุวรรณมาลัย
2553ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การศึกษารายกรณีปิยะณัฐ แย้มสรวล
2553ประสบการณ์ด้านจิตใจของมารดาที่ยกบุตรให้เป็นบุตรบญธรรมนิศากร ปงรังษี
2553ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรงกิตติพรรณ ศิริทรัพย์
2553ประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและการฟื้นพลังของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 : การศึกษาแบบผสานวิธีนภชนก สุขประเสริฐ, 2528 -