Browsing by Author วันเพ็ญ ศรีอนันต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์; จินดา สิงห์ลอ
2539การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อ ต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; จงกลวรรณ มุสิกทอง; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์
2547การเก็บโอโอไซต์ด้วยการเจาะผ่านช่องคลอด โอพียูในแม่กระบือปลักที่มีวงจรการเป็นสัดปกติและในแม่กระบือเลี้ยงลูกมงคล เตชะกำพุ; เอกชาติ พรหมดิเรก; วันเพ็ญ ศรีอนันต์; จินดา สิงห์ลอ
2537การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; ชัยณรงค์ โลหชิต; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์; จินดา สิงห์ลอ; จินตนา อินทรมงคล
2539ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเตรียมโอโอไซต์และการเตรียมตัวอสุจิ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; วันเพ็ญ ศรีอนันต์