Browsing by Author วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 62  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทยสายพิณ ธรรมบำรุง
2531การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสินธะวา คามดิษฐ์
2532การนำเสนอแนวทางพัฒนาหอพักนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยานิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
2526การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาภาษาไทย ในวิทยาลัยครูสุภา หรูจิตตวิวัฒน์
2557การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาธีระพงศ์ บุศรากูล
2533การประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครูประไพศรี ตยานันท์
2554การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสุมิตรา วิริยะ
2531การพัฒนาคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสุพัตรา เกตุวงษ์
2532การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนอนุศักดิ์ สมิตสันต์
2531การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษาสุกัญญา โต๊ะถม
2531การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาประไพ นวลแสง
2531การพัฒนานักศึกษาของสหวิทยาลัยสุวรรณ หันไชยุงวา
2554การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครชรีย์นาท จิตต์บรรเทา
2544การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานิดา วุฒิวัย
2540การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
2545การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนธนีนาฏ ณ สุนทร
2554การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
2543การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
2538การวิเคราะห์การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
2540การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสมฤดี วงษ์สมิง