Browsing by Author วานิช ชุติวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2537กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการชุมชนบ้านจัดสรรอัมพร ชื่นชมชาติ
2535การกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์สุวรรณ มหัตเดชกุล
2529การจัดสรรที่ดินของเอกชนจุไรพร ภู่เผือก
2536การออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณีการเพิกถอนโฉนดที่ดินพรทิพย์ จุลมูล
2526ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอรทัย อุโฆสิตกุล
2534ปัญหาการใช้กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิเพื่อสนองนโยบายที่ดินแห่งชาติภานุพันธ์ ชัยรัต
2534ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถมที่ในทะเลวัลลยา โกศลกิตย์
2539ปัญหาทางกฎหมายในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมประเสริฐ เอมรื่น
2534ปัญหาเกี่ยวด้วยสิทธิการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวชาญพิชญ์ สมบูรณ์
2530มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองที่ดินที่เกษตรกรได้รับมา จากการเช่าซื้อในเขตปฏิรูปที่ดินปิยะรัตน์ ตัณฑศรี
2534มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ของเอกชนอิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์
2536มาตรการทางกฎหมายในการสงวนและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกิจจา สมะวรรธนะ
2525วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์; วิษณุ เครืองาม; ไชยยศ เหมะรัชตะ; สุดาศิริ เฮงพูลธนา; กาญจนา นิมมานเหมินทร์; ดำริห์ บูรณะนนท์; มุรธา วัฒนะชีวะกุล; วิมลศิริ ชำนาญเวช; วีระพงษ์ บุญโญภาส; สุผานิต มั่นศุข; สุษม พัฒนะศิริ; ธงทอง จันทรางศุ; ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย; วานิช ชุติวงศ์
2527สิทธิของผู้ซื้อโดยสุจริตตามมาตรา 1332อนันต์ วงษ์ประภารัตน์
2534เจ้าของร่วมอาคารชุดธนพล อินทนันท์