Browsing by Author วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การค้าชายแดน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรัฐบริเวณตอนในของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20วราภรณ์ เรืองศรี
2557การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาวุธ ธีระเอก
2555การตอบสนองของปัญญาชนอีสานต่อการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475-2500กันย์ ชโลธรรังษี
2560“คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง”: ญาติธรรมกับการสร้างการยอมรับพุทธทาสภิกขุในสังคมไทย พ.ศ. 2475 -2529ทิวาพร อภัยพัฒน์
2558ความรักกับการปฏิวัติ : ติงหลิงและเส้นทางการต่อสู้แนวสตรีนิยมในจีนคอมมิวนิสต์วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
2555ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลไทย : กรณีความร่วมมือด้านการเกษตร พ.ศ. 2497-2534สิริมา บุตรสุทธิวงศ์
2560ความสัมพันธ์เวียดนาม-สยามในเอกสารยุคต้นราชวงศ์เหงวียน ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19สุเจน กรรพฤทธิ์
2562ประวัติศาสตร์ธนาคารกรุงเทพกับพัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองไทย พ.ศ. 2487-2523ปัทวี แดงโกเมน
2562ผู้หญิงในอุดมคติของรัฐชาติสิงคโปร์ ทศวรรษ 1950–1980 ศุภรดา ด่านเชิดชูเกียรติ
2556พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารเทพ บุญตานนท์
2554พระเอก นางเอก ผู้ร้าย ตัวอิจฉา : บุคคลาธิษฐานแห่งค่านิยมและความเห็นสาธารณะในกรุงเทพมหานครยุคสงครามเย็น : รายงานการวิจัยวาสนา วงศ์สุรวัฒน์; ฟาร์เมอร์, เบร็ทท์
2561แนวคิดชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ความเป็นไทยกับการเข้าร่วมสงครามเกาหลีเกษราภรณ์ หาญแกล้ว