DSpace  
 

CUIR at Chulalongkorn University >

Browsing by Author วิจิตร ศรีสอ้าน

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 22
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศอลงกต ยะไวทย์
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิเชฐ โพธิ์ภักดี
2514การวิเคราะห์การผ่านหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการวีระ ประเสริฐศิลป์
2511การวิเคราะห์พฤติกรรมทางการพูดในชั้นเรียนบัวบูชา ซื่อตรง
2512การศึกษาความคิดเห็นของครูประถมและครูในสถาบันฝึกหัดครู เกี่ยวกับความมุ่งหมายของการประถมศึกษาประยูร อาษานาม
2513การศึกษาความมุ่งหมายของมัธยมศึกษาไทยมานิต บุญประเสริฐ
2513การศึกษาความมุ่งหมายของมัธยมศึกษาไทยมานิต บุญประเสริฐ
2543การศึกษาแบบความสัมพันธ์ของอำนาจ ความเป็นศูนย์กลางและยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองประสานประโยชน์กับการจัดสรรเทศะ ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยศศิธร โสภณ, 2499-
2511การศึกษาปัญหานิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์ในโครงการฝึกหัดครูชนบทของสถาบันฝึกหัดครูสุมนา ไตลังคะ
2511การศึกษาปัญหาในการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต ในสังกัดกรมการฝึกหัดครูอมร พรหมมีฤทธิ์
2514การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างโรงเรียนมัธยมสามัญ กับโรงเรียนมัธยมสาธิตวันชัย อมรพันธุ์
2513การศึกษาลักษณะงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางนงนุช สาราภรณ์
2514การสำรวจการทำงานของบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาเสริมจิต ชูพินิจ
2537แนวความคิดและพัฒนาการเกี่ยวกับความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์พรทิพย์ ดีสมโชค
2537แนวคิดใหม่ของการวิจัยสถาบันวิจิตร ศรีสอ้าน
2514พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารวิทยาลัยครูสมาน วีระกำแหง
2514พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทยจีระพันธุ์ พูลพัฒน์
2516พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไพฑูรย์ สินลารัตน์
2517ระบบบริหารการศึกษาฝ่ายสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสุมาลี สุวรรณแสง
2513ระบบพฤติกรรมในการบริหารของโรงเรียนรัฐบาลประเภทมัธยมศึกษาในส่วนกลางครรชิต ตรานุชรัตน์
Showing results 1 to 20 of 22
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback