Browsing by Author วิชัย ทันตศุภารักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; ชัยณรงค์ โลหชิต; วิชัย ทันตศุภารักษ์; ศิริวัฒน์ ทรวดทรง; จินดา สิงห์ลอ
2552การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์ : รายงานการวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์; วิชัย ทันตศุภารักษ์; ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล; ชัชรี เหล็งขยัน
2536การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์; จินดา สิงห์ลอ
2534การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝากในสกุรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; วิชัย ทันตศุภารักษ์
2539การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อ ต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; จงกลวรรณ มุสิกทอง; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์
2545การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซียวิชัย ทันตศุภารักษ์; มงคล เตชะกำพุ; สามารถ ดรอิน
2537การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; ชัยณรงค์ โลหชิต; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์; จินดา สิงห์ลอ; จินตนา อินทรมงคล
2547ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาไขมันสันหลังและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่สุกรชัยณรงค์ ภูมิรัตนประพิณ, 2515-
2554ประสิทธิภาพของวิธีการตรวจเซลล์เยื่อบุช่องคลอดและการเกิดผลึกของเมือกที่เก็บจากช่องคลอดในการตรวจการเป็นสัดของสุกรนางณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล
2537ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรกวิชัย ทันตศุภารักษ์
2545ผลของระยะหย่านมถึงเป็นสัดต่อลักษณะการเป็นสัดและเวลาตกไข่ในแม่สุกรนนทกรณ์ อุรโสภณ
2545สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอสชเวง สารคล่อง
2548สมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรในฟาร์มขนาดเล็กก่อนและหลังการใช้ผสมเทียมนัทธี อ่ำอินทร์