Browsing by Author วิชัย เยี่ยงวีรชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ใหม่เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาตร์พิชญ์ ติรณสวัสดิ์
2556การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่นตริตาภรณ์ ไชยนรา
2547การบูรณาการโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พีซีอาร์กวิวเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแบบจำลองการไหลน้ำใต้ดินมอดโฟลว์งามเพ็ญ วงศ์วัฒนะ
2548การประมวลผลข้อมูลรังวัดแผนที่ภูมิประเทศภาคสนามบนอินเตอร์เน็ตชาญวุฒิ อออุดมยุทธ
2545การประยุกต์ใช้กระบวนการรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับการวัดละเอียดสูงชาติชาย ไวยสุระสิงห์, 2522-
2546การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารกฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์
2551การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาอนุสรณ์ สวัสดี
2553การพัฒนาระบบประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ด้วยปัจจัยความเหมาะสมของพื้นที่ และการวิเคราะห์โครงข่ายถนนบนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาอ้อยมนตร์พล ธนบูรณ์กาญจน์
2551การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (PDA) เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบพลปรีชา ชิดบุรี
2558การศึกษาปัจจัยทางเรขาคณิตของการสแกนที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดินณัฐสรณ์ คุปตะวาณิช
2553การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบคาร์โตแกรมบน ArcGIS 9แวววรรณ คำฟองเครือ
2547การสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา 3 มิติของหินตะกอนและหินแปร จากข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามบนโปรแกรมอาร์กวิวสนธยา โชคเศรษฐกิจ, 2513-
2531การส่งข้อมูลระหว่างไพร์ม เมดูซา และเครื่องมือวิลด์ เพื่อการทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์วิชัย เยี่ยงวีรชน
2554การเปรียบเทียบการจำแนกเชิงวัตถุข้อมูลดาวเทียม SPOT 5 จากการวิเคราะห์ค่าการสะท้อนแสงและลายเนื้อชนิด GLCMเพ็ญพรรณ บุญเดิม
2548โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรีครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์; ดิเรก ลาวัณย์ศิริ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; ชัยยุทธ สุขศรี; ชวลิต รัตนธรรมสกุล; สุรพล ภู่วิจิตร; สุนทร พุ่มจันทร์; วิชัย เยี่ยงวีรชน; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์; อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา; โชคชัย สุทธิธรรมจิต; วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง; สายันต์ สุริยะวงศ์; อนวัช สรรพศรี; ศักย์ สกุลไทย; วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์; วิชุตา เหมเสถียร; เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร; นภาพร นพคุณ