Browsing by Author วิฏราธร จิรประวัติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทยณัทภัฏ ปั้นจาด
2544การเปรียบเทียบการใช้จุดจูงใจและเทคนิควิธีการนำเสนอโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ธนิตา เอื้อตระกูล
2547การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่นสุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ
2539การโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522ปณัฏฐา จันทร์ฉาย
2545ความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้าศรินธร ซอหะซัน, 2521-
2543ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักสร้างสรรค์งานโฆษณา ที่มีต่อวิธีการและกฎหมายควบคุมการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์อนัฆ เอื้อวัณณะโชติมา
2540ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการปกป้องสิทธิของตนเอง จากข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมนลินี ตันจิตติวัฒน์
2558ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทยปรีชญา แม้นมินทร์
2539ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการนำเสนอวัฒนธรรมอเมริกัน ในภาพยนตร์โฆษณาจินตวีร์ เกษมศุข
2543ทัศนคติของสตรีต่อโฆษณาที่นำเสนอสตรีในบทบาทต่าง ๆอัมพิกา ศรีสุธาพรรณ
2550ทัศนคติและความต้องการการกำกับดูแลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารการตลาดในโรงเรียนอุมาพร ภักดีวงศ์
2552ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ฌานภาณุ มงคลฤทธิ์
2542ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลแทคอวอร์ดกิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ
2538ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ : วิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดของรถยนต์มิตซูบิชิ แลนเซอร์อิทธิพล หมั่นภักดี
2555ปัจจัยนำของการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายเกริดา โคตรชารี
2547ผลของการใช้ระดับจุดดึงดูดใจทางเพศและประเภทของสินค้า ต่อทัศนคติที่มีต่อชิ้นงานโฆษณาและความตั้งใจซื้อสุนิสา ตั้งเขื่อนขันธ์, 2522-
2547ผลของระดับความเชื่อมโยงระหว่างของแถมกับตัวสินค้า และระดับการใช้ประโยชน์ของของแถม ต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภควาทินี พจนากนกพร
2549ผลของสีบรรจุภัณฑ์ต่อบุคลิกภาพตราสินค้า ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคปาริชาติ นัคเรศ
2554รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในเจเนอเรชั่นวายฤทธิจักร คะชา
2549อิทธิพลของการยอมรับค่านิยมความผอมในอุดมคติ และขนาดรูปร่างของนางแบบในงานโฆษณาต่อการเกิดความไม่พึงพอใจในรูปร่าง, ความภาคภูมิใจในรูปร่างตนเอง และการมีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติกรรณิการ์ ชื่นชูผล